Veel gestelde vragen


Wanneer er sprake is van een faillissement, wordt door de rechter een curator aangewezen. Je kunt je bij de curator te melden. Pas als de curator van mening is dat hij jou niet verder kan helpen kun je een beroep doen op onze aanbetalingsgarantieregeling.

CBW-erkende bruidsmodewinkel bied meer zekerheid dan andere bruidsmodewinkels, want ze hanteren een erkenningsregeling met drie garanties.

  1. Aanbetalingsgarantie*
    Je aanbetaling is gegarandeerd.

  2. Onpartijdige klachtafhandeling
    Mocht je ooit een klacht hebben, dan is er de onafhankelijke geschillencommissie Bruidsmode.

  3. 14 dagen recht op herkeuze
    Binnen veertien dagen na de koop mag je tóch nog bij dezelfde winkel die andere droomjurk kiezen als je twijfelt.

Naast de drie garanties hanteren winkels die CBW-erkend zijn algemene voorwaarden die de consument extra goed beschermen. Hierin zijn alle regels opgenomen die van belang zijn als je iets koopt, bijvoorbeeld over (aan)betalen, annulering, levertijd, levering, vervoer en garantie.

*Let op!
Gaat een CBW-erkende bruidsmodewinkel failliet dan heb je recht op levering van de door jouw bestelde bruidsjapon en/of accessoires of, als dat niet (tijdig) mogelijk blijkt, een vervangende koop. Het aanbetalingbedrag wordt dan in mindering gebracht met een maximum van 50%.

U HEEFT DE JUISTE BESLISSING GENOMEN. Kopen bij een CBWerkende winkel biedt vele voordelen, maar vooral meer zekerheid. Winkels die CBW-erkend zijn, hanteren algemene voorwaarden die u als consument extra goed beschermen. Ze zijn namelijk afgesproken met de Consumentenbond. Hierin zijn alle regels opgenomen die voor u van belang zijn als u iets koopt, bijvoorbeeld over (aan)betalen, levertijd, levering en garantie. CBW-erkende winkels bieden meer zekerheid dan andere bruidsmodewinkels, want ze hanteren een erkenningsregeling met drie garanties. Op het gebied van aanbetalen bijvoorbeeld. Gaat een CBW-erkende winkel failliet, dan is er een aanbetalingsgarantie*. En mocht u een klacht hebben en er toch samen niet uitkomen, dan is er een onafhankelijke geschillencommissie, die gegarandeerd voor een passende oplossing zorgt. Bovendien mag u binnen veertien dagen na de koop tóch nog bij dezelfde winkel die andere droomjurk kiezen als u twijfelt. Er zijn CBW-erkende winkels in het hele land, te herkennen aan het CBW-erkend logo. .

1. Als er geen leverdatum overeengekomen is, moet levering uiterlijk 1 week voor de gelegenheidsdatum plaatsvinden, tenzij partijen anders overeenkomen of op het laatste moment toch nog niet voorzienbare maataanpassingen nodig zijn. 2. Bij overschrijding van de leverdatum heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen. 3. Bij overschrijding van de leverdatum is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke koper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd. 4. Als de overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald door omstandigheden die voor risico van koper komen, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor overschrijding van de leverdatum en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Partijen treden dan in overleg om een nieuwe leverdatum af te spreken.

1. De ondernemer levert de afgesproken zaken goed en deugdelijk volgens de afspraken in de overeenkomst. De afgesproken werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en volgens de afspraken van de overeenkomst uit. 2. De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst.

Koop en verkoop van niet-maatwerk

1. Elke overeenkomst, met uitzondering van maatwerk, geschiedt onder de algemene betalingsconditie: • maximale aanbetaling bij consument: 50% van de koopsom; en verder: • indien niet op maat hoeft te worden geleverd: restant bij afhalen van de jurk/kleding, of • indien wel op maat moet worden geleverd: bij de eerste pas het restant tot maximaal 90% van de koopsom. De eigendom gaat over op de koper na ontvangst van een aanbetaling van meer dan 50% van de koopsom. Het resterende percentage wordt bij het afhalen betaald. Maatwerk

2. Bij een overeenkomst voor uitsluitend maatwerk geldt als algemene betalingsconditie: • bij het geven van de opdracht door een consument: een aanbetaling van maximaal 25% van de overeengekomen som. • na de aanvoer van de materialen tot maximaal 50% van de totale koopsom. De eigendom van de zaak gaat over op de koper na ontvangst van een aanbetaling van meer dan 25% van de koopsom. • bij de eerste pas tot maximaal 75% en • bij afhalen van de jurk/kleding het resterende percentage

Annulering

Annulering van de koop door de koper komt voor rekening en risico van de koper en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling. Alleen in het geval van overlijden of een levensbedreigende ziekte van een van de echtelieden waardoor het huwelijk geen doorgang kan vinden, geldt een uitzondering op deze regel. De koper moet dit zo nodig op verzoek van de ondernemer bewijzen, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. In het geval van annulering op deze gronden mag de ondernemer al dan niet een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan de koper in rekening brengen.

Ruilen

De koper mag binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst eenmalig een andere keuze uit de collectie van ondernemer doen. Als de vervangende keuze goedkoper is dan de oorspronkelijke, dan blijft de oorspronkelijke prijs gelden. Ruilen kan niet als koper bij het sluiten van de overeenkomst zelf af ziet van de mogelijkheid tot ruilen (bijvoorbeeld in verband met levertijden van de leverancier). Dit wordt genoteerd op de overeenkomst. Gevolgen niet afhalen De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden indien de gelegenheidsdatum waarvoor de zaak is bestemd is verstreken en de koper de zaak niet heeft afgehaald en geen nieuwe gelegenheidsdatum heeft doorgegeven. De ondernemer geeft in dat geval de koper 3 maanden de gelegenheid de zaak af te halen en stelt de koper hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Wordt na deze termijn de zaak niet afgehaald door de koper, dan kan de ondernemer vrij over de zaken beschikken, onverminderd zijn recht om de koopprijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade.

Opslagkosten

Als de zaak door de koper later wordt opgehaald dan de oorspronkelijke gelegenheidsdatum mag de ondernemer de in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening brengen. Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag wordt door de ondernemer bij een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt

1. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen. 2. De koper stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken te leveren dan wel het werk te verrichten. 3. De koper is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de ondernemer die bij de koper zijn totdat de koopsom volledig is voldaan (zie ook artikel 5 lid 1). 4. De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

1.Ondernemer geeft de koper een betalingsbewijs, dat ook dient als eigendomsbewijs.

2. Ondernemer draagt er zorg voor dat, ook voor derden, de eigendommen van kopers die bij de ondernemer achterblijven individueel bepaalbaar zijn door tenminste de naam van de eigenaar erop te vermelden.

3. Indien de koper niet in de winkel betaalt maar een factuur of betalingsverzoek ontvangt, dan staat hierop een redelijke betalingstermijn

Onder meer- of minderwerk wordt verstaan het werk dat, met instemming van beide partijen, extra of juist niet wordt uitgevoerd of een zaak die extra of juist niet wordt geleverd, ten opzichte van de overeenkomst. De ondernemer geeft vooraf duidelijkheid over de kosten. Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de koper als meerwerk extra in rekening gebracht. Hieronder wordt ook begrepen de na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met maatcorrecties afwijkend van de maten opgenomen bij de eerste pas (bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap of gewichtsschommelingen van de koper), als de gekochte zaak reeds besteld, gesneden en/of geknipt is

Een stappenplan en meer informatie over deze garantie is te vinden op www.cbw-erkend.nl.

1. De consument heeft een garantie als hij in het geval van faillissement/surseance/wettelijke schuldsanering van de ondernemer geen product geleverd heeft gekregen waar hij wel voor heeft aanbetaald. De garantie bestaat eruit dat de consument een vervangende overeenkomst kan sluiten met een andere CBW-erkende bruidsmode-/maatwerkondernemer, waarbij de aanbetaling op de verschuldigde prijs in mindering wordt gebracht.

2. Om in aanmerking te komen voor de garantie moet de consument de volgende formaliteiten voldoen: a. De consument doet uiterlijk drie maanden nadat aan de voorwaarden in lid 1 is voldaan, of zoveel eerder als de gelegenheidsdatum nodig maakt, een schriftelijk of elektronisch (via www.cbw-erkend.nl) beroep op de aanbetalingsgarantie bij de SG CBW. b. De consument overlegt hierbij in ieder geval een kopie van de koopovereenkomst, een bewijs van aanbetaling en een kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd (namens de ondernemer, of door een overnemende partij tegen dezelfde condities als met de ondernemer was afgesproken) en dat de aanbetaling niet wordt terugbetaald. Er hoeft niet gewacht te worden op het bericht van de curator als de gelegenheidsdatum het noodzakelijk maakt eerder met de uitvoering van de aanbetalingsgarantie te beginnen. c. De consument is verplicht zijn vordering op de oorspronkelijke ondernemer (maximaal het in lid 6 in mindering te brengen bedrag) aan de SG CBW over te dragen.

3. Als de consument voldoet aan de voorwaarden in lid 2 zal de SG CBW uiterlijk binnen twee maanden nadat een beroep is gedaan op de garantie, of zoveel eerder als de gelegenheidsdatum nodig maakt, aan de consument laten weten of deze in aanmerking komt voor de garantie. Zo ja, dan zal de SG CBW binnen deze twee maanden aan de consument schriftelijk het bewijs verstrekken waarmee hij een vervangende koop kan sluiten met een andere CBW-erkende bruidsmode-/maatwerkondernemer (voor een lijst van ondernemers, zie www.cbw-erkend.nl; op aanvraag kan een lijst worden toegezonden).

4. De garantieregeling heeft de volgende voorwaarden: a. De consument overhandigt direct het in lid 3 bedoelde bewijs van de SG CBW aan de ondernemer waarmee de vervangende koop wordt gesloten. b. De vervangende koop moet gesloten worden binnen zes maanden na ontvangst van het in lid 3 genoemde bewijs. c. De ondernemer met wie de consument een vervangende koop wil sluiten heeft een inspanningsverplichting om de overeengekomen zaken te leveren tegen de oorspronkelijke prijs als hij dealer is van het betreffende merk en het artikel nog leverbaar is. d. Als de ondernemer met wie de consument een vervangende koop wil sluiten kan aantonen dat op de oorspronkelijke overeenkomst een ongebruikelijke korting is gegeven mag hij de normale verkoopprijs aanhouden. e. De garantie geldt voor een aanbetaling van maximaal 50% en voor maximaal 25% bij maatwerk.Heeft de consument onverplicht meer aanbetaald dan geldt de garantie niet over het meerdere. f. De aanbetaling van de consument wordt op de verschuldigde prijs in mindering gebracht maar niet meer dan 50% van de oorspronkelijke prijs en niet meer dan 50% van de nieuwprijs als de nieuwprijs lager is dan de oorspronkelijke prijs. Zie voor rekenvoorbeelden www.cbw-erkend.nl. g. De ondernemer mag een vervangende overeenkomst weigeren als hij aan SG CBW aantoont dat hij al zo veel vervangende overeenkomsten heeft gesloten dat zijn normale bedrijfsvoering in gevaar komt. h. De ondernemer waarmee een vervangende overeenkomst wordt gesloten kan bepaalde modellen uitsluiten van zijn aanbod, bijvoorbeeld afgeprijsde artikelen. i. De ondernemer waarmee een vervangende overeenkomst wordt gesloten kan vermaakkosten in rekening brengen.

5. Niet onder de aanbetalingsgarantie vallen: • overeenkomsten met zakelijke kopers; • de productgarantie genoemd in artikel 12 lid 1; • het sluiten van een vervangende overeenkomst zonder voorafgaande toetsing door SG CBW zoals bedoeld in lid 2.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer, tijdig nadat de koper de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Een snellere melding van klachten, dat wil zeggen direct na constatering, is in het belang van ondernemer en koper. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten verliest.